Priserne for 2024 er klar i slutningen af december

Nyheder

Taksterne for 2024 blev besluttet på vores seneste bestyrelsesmøde, og skal påses i byrådet d. 20. december, før takstbladet offentliggøres. Læs mere her om de forventede priser for spildevand, drikkevand, og genbrug og affald.

Efter d. 20. december kan du finde hele takstbladet for 2024 her.

I 2024 fastholdes priserne for affaldshåndtering, genbrug og fjernvarme på samme niveau som i 2023, mens kunderne vil opleve en stigning i den samlede pris for spildevand og en mindre prisregulering på det faste vandgebyr. 

Taksten stiger på den variable spildevandsafgift, hvilket er den takst, som du betaler for hver liter spildevand, som du sender afsted fra dit hjem. Denne stigning udgør 2,95 kr. per m³, hvilket betyder, at prisen stiger fra 43,1 kr. per m³ til 46,05 kr. per m³ eks. moms. Samtidigt bliver der indført et fast bidrag på spildevand på 450 kr. eks. moms årligt. 

Den variable udgift per m³ vand forbliver uændret, mens den faste afgift for drikkevand stiger 57 kr. årligt, fra 580 kr. til 637 kr. eks. moms. Stigningen på det faste bidrag er en såkaldt pristalsregulering i vandbranchen, som skyldes primært inflation og stigende priser på el.

Investeringer på spildevandsområdet

Vi ser ind i en fremtid på spildevandsforsyningen, hvor der er brug for flere midler til både driften af kloaknettet og renseanlæg, og til investeringer i både klimasikring og en ny rensestruktur, som kan leve op til højere miljø- og klimaambitioner. 

For at udvise rettidig omhu i forhold til de investeringer, som vi står overfor på spildevandsområdet, foretager vi en nødvendig takststigning i 2024

udtaler Tom Hartvig, næstformand ved SONFOR, og supplerer

Vi gør en stor dyd ud af at forvalte kundernes penge på den mest ansvarlige måde. Vi hæver taksterne nu, så de kommende forbrugere ikke skal betale vores miljømæssige og økonomiske regning. 

Tom Hartvig, næstformand ved SONFOR

Økonomisk ramme for takster

Da vi er underlagt Vandsektorloven, bliver der hvert år fastsat takstramme for selskabet fra nationale myndigheder. Denne takstramme er en økonomisk regulering af, hvor meget vi maksimalt må opkræve i takster hos deres kunder. Rammen sættes ud fra, hvad det er forventeligt, at selskabet skal bruge af indkomst for at kunne drifte og udvikle spildevandforsyningen forsvarligt. Historisk har vi valgt at køre med lavere takster end takstrammen, men det er nødvendigt, at ændre nu. 

Vi har en række gamle og nedslidte renseanlæg i Sønderborg Kommune, der skal erstattes af en ny rensestruktur, der kan bidrage positivt til vores område, ikke mindst vandmiljøet. Det betyder store investeringer i såvel renseanlæg, kloaknet og nye renseteknologier som vores nuværende takster ikke kan rumme. Derfor har bestyrelsen truffet beslutning om at følge den anbefalede takstramme, så vi sikrer en sund økonomisk balance, høj miljøkvalitet og en fremtidssikring af vores havmiljø.

Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i SONFOR

Indførelse af fast gebyr på spildevand

Hidtil har kunder hos SONFOR kun betalt en variable pris for deres forbrug af spildevand. Nu indføres et fast gebyr, som alle husstande skal betale, ligesom de allerede betaler faste gebyrer både på vand- og affaldsområdet. 

Et fast gebyr giver mening, fordi der er udgifter på spildevandsområdet, som vi alle er fælles om ved at bo her, uanset hvor meget vand, vi forbrugerDet er som eksempel krav til klimasikring på renseanlæggene og indsatser for at passe på havmiljøet.

Christian Udby, direktør ved SONFOR.