Ny rensestruktur i Sønderborg Kommune

Sammen om_bedre havmiljø

Forbedret havmiljøet i farvande omkring os

Havmiljøet i farvandene omkring os er under pres. Plante- og dyreliv dør i vores farvande, og det er et alvorligt problem, som der skal gøres noget ved nu. Løsningen i Sønderborg Kommune er moderne renseanlæg, der ved hjælp af de nyeste metoder og teknologier gør, at vi kan rense spildevandet bedre, og for flere miljøfremmede stoffer, end vi kan i dag.

Med en ny rensestruktur kan vi værne om både havmiljø, dyreliv, badevand og livskvalitet i hele kommunen, leve op til de høje klima- og miljøambitioner og sikre en mindre belastning af de havmiljøer, som vi udleder til fra renseanlæggene.

Spildevand er en del af vores alles hverdag. For hvor vi mennesker lever og bor, bruger vi hver dag store mængder vand. Til rengøring, bad, toiletbesøg, tøjvask, madlavning, drikkevand, bilvask og havevanding – og til landbrug, industri, produktion, fødevarefremstilling og uendeligt meget mere. Det er SONFORs opgave at sørge for, at der bliver taget hånd om spildevandet, så det kommer ordentligt tilbage i vandkredsløbet.

Christian Udby Direktør, SONFOR

Iltsvind dræber livet i havet

Kvælstof og fosfor er en af årsagerne til iltsvind, da det fremmer væksten af alger i vandet. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande er på næsten 7.500 kvadratkilometer.

Respekt for dyre- og planteliv

Kommunens nye rensestruktur betyder, at der skal trækkes spildevandsrør hen over udvalgte havbundsarealer. Dette foregår i tæt dialog med Miljøministeriet og fageksperter, så der tages hensyn til vores skrønelige havmiljø.

Tiden er inde til en ny rensestruktur

Hvis spildevandet skal renses bedre, er det afgørende med en ny rensestruktur. De gamle vandværker er fra en tid, hvor verden så anderledes ud. Det er svært af løfte på de gamle anlæg, og vi udnytter ikke de nutidige teknologiske muligheder for at gavne vandmiljøet omkring os.

Vi har siden 2018 undersøgt, analyseret og kortlagt mulige scenarier for en ny rensestruktur, og arbejdet på at få de påkrævede tilladelser.

I dag har vi 5 renseanlæg i Sønderborg Kommune, hvor det ældste er fra 1966, og de fire gamle renseanlæg har en gennemsnitsalder på 50 år.

Rensning af spildevand i dag

I Sønderborg Kommune bliver der hvert år renset omkring 7,5 mia. liter spildevand og regnvand. Spildevandet kommer fra private hjem og erhverv, og bliver blandet med en regnvand fra den mindre del af kommunen, som ikke er kloaksepareret endnu.

Det er byrådet enige om

En ny rensestruktur i kommunen er
nævnt i konstitueringsaftalen, som det
nuværende byråd underskrev i 2022.
Der er enighed i byrådet om, at en
ny renseløsning skal sikre en bedre
rensning af spildevand med høje
miljø- og klimaambitioner.

Fra spildevand til nyttevand

I dag har vi både viden og teknologi til at gøre spildevand til en værdifuld ressource i stedet for et restprodukt. Nye renseanlæg vil f.eks. være en nøglespiller i Sønderborg Kommunes mål om at nå nullet i 2029 og i sektorkoblingen, hvor vi kan udnytte løsninger på tværs af sektorerne. F.eks. kan spildevand bruges til opvarmning af boliger eller nedkøling i industrien.

Spildevandet sektorkobles

Sektorkobling er en forudsætning for vellykket grøn omstilling, hvor spildevand kan komme til at spille en rolle i energiforsyning. Dette er dog afhængig af et moderne renseanlæg.

PtX – fremtidens grønne brændstof

PtX-processer kræver enorme mængder vand – her er det oplagt at bruge renset spildevand. I fremtiden vil der potentielt udledes mindre spildevand, fordi det i stedet kan bruges i produktionen af grønne brændstoffer.

Rensning for affaldsstoffer

Nye renseanlæg skal geares til at kunne imødekomme fremtidens skrappe rensekrav til f.eks. medicinrester, hormonforstyrrende stoffer, mikroplast, PFAS og andre miljøfremmede stoffer, som vi ikke endnu har opdaget.

Renseanlæg og kloaknet til regn- og spildevand

Når kloakken ikke er separeret, blandes regnvand og spildevand i kloakken og bliver sammen ledt ud på et renseanlæg. I takt med, at vi får mere og mere regn, presse det både kloakken og renseanlæggene.

Vi kloakseparerer derfor kloaksystemet, så spildevandet føres til rensning, imens regnvandet udledes direkte i naturen. Vi har indtil videre separeret 85% af kloaknettet.