Lillebælt Syd inviterer til borgermøde

Nyheder

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har godkendt miljøkonsekvensrapporten for havvindmølleprojektet Lillebælt Syd. Nu starter den offentlige høring og Lillebælt Vind inviterer til borgermøde i Sønderborg. Projektet forventer af få etableringstilladelse til sommer.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har godkendt miljøkonsekvensrapporterne for henholdsvis hav-delen og land-delen af havvindmølleprojektet Lillebælt Syd. Efter ansøgning fra Lillebælt Vind A/S udarbejder begge styrelser nu udkast til etableringstilladelse.

Visualisering af vindmølleparken

Både miljøkonsekvensrapporter og udkast til etableringstilladelser kommer forventeligt i offentlig høring fra næste uge og otte uger frem. I den forbindelse inviterer projektejerne til borgermøde den 12. marts i Sønderborg.

Jeg er meget glad for, at miljøkonsekvenserne af vindmølleparken er så små, at Energistyrelsen mener, vi kan gå videre med projektet. Jeg ser frem til den offentlige høring og vil gerne invitere alle borgere i Sønderborg Kommune og borgere fra andre kommuner omkring Lillebælt til at deltage i borgermødet den 12. marts. De er velkomne til mødet her i Sønderborg eller kan deltage via live-stream og chat

Tom Hartvig Nielsen, formand for Lillebælt Vind A/S

Efter høringen sagsbehandler Energistyrelsen og Miljøstyrelsen de indkomne høringssvar og sikrer, at der svares på dem, således intet spørgsmål står ubesvaret hen, inden den endelige etableringstilladelse gives.

Det er glædeligt at vi har fået godkendt miljøkonsekvensrapporten for Lillebælt Syd. Nu ser vi frem til det videre arbejde med udarbejdelsen af den endelige etableringstilladelse, så vi kan påbegynde de endelige undersøgelser af siten som er en forudsætning for design af vindmøllerne, fundamenterne og det elektrisk system. Det vil vi gøre i tæt samarbejde med leverandørerne

Andreas Karhula Lauridsen, teknisk direktør i Lillebælt Vind.

Når vi har fået etableringstilladelsen, vil vi efterfølgende invitere til endnu et borgermøde. Denne gang sammen med Energistyrelsen for at præsentere projektet ift. værditabsordningen og køberetsordningen. Her vil alle borgere i kommunerne Sønderborg, Haderslev, Assens og Faaborg-Midtfyn være velkomne, da de kan blive medejere af havmølleparken

Tom Hartvig Nielsen, formand for Lillebælt Vind A/S

En del borgere på begge sider af Lillebælt har allerede henvendt sig til SONFOR for at blive skrevet op, så de løbende informeres om mulighederne for at blive medejer af Lillebælt Syd.

Information om den offentlige høring og borgermødet

I februar starter otte ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapporter (MKR) for havmølleprojektet Lillebælt Syd. Høringen omfatter MKR for hav-delen, MKR for land-delen og udkast til etableringstilladelse.

Energistyrelsen offentlig høringsmaterialet for hav-delen på https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/havvindmoelleprojekter-i-pipeline

Høringssvar vedr. hav-delen kan sendes til open-door@ens.dk

Miljøstyrelsen offentlig høringsmaterialet for land-delen på https://mst.dk/erhverv/rig-natur/miljoevurdering/igangvaerende-miljoevurderinger/landanlaeg-for-lillebaelt-syd-havvindmoellepark

Høringssvar vedr. land-delen kan sendes til mst@mst.dk med henvisning til sagsnr. 2022-22246

Borgermøde afholdes den tirsdag 12. marts 2024, kl. 18.00-21.00 på Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.

Borgermødet live-streames på https://sonfor.dk/nyheder/live/, hvor der kan stilles spørgsmål i chatten. Eventuelle spørgsmål i salen og på chatten, som ikke kan besvares på mødet, bliver efterfølgende besvaret med offentliggørelse på https://lillebaeltsyd.dk/vil-du-vide-mere/.

Fakta om havmølleprojektet Lillebælt Syd

Projektet er et Åben-Dør-projekt under Energistyrelsen, og det ejes af Lillebælt Vind A/S. Projektet har fået godkendt miljøkonsekvensrapporterne den 7. februar 2024. Projektet på 11 stk. 15 MW vindmøller forventes at få etableringstilladelse i midten af 2024.

Projektet Lillebælt Syd er afgørende for ProjectZeros målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Havvindmølleparken er med til at sikre, at der er strøm nok til den grønne omstilling, hvor olie og gas erstattes med el. Strømmen fra vindmølleparken forventes både at forsyne Sønderborgområdets stikkontakter og et planlagt Power-to-X anlæg, der skal producere grønne brændstoffer til fly og skibe.

En Megafonundersøgelse foretaget i november 2022 i Sønderborg og Assens​ kommune har afdækket borgernes holdning til Lillebælt Syd Vindmøllepark. Undersøgelsen viser, at der på tværs af kommunerne er rigtig stor opbakning til projektet, som der er et udbredt kendskab til blandt borgerne i begge kommuner.

Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg Kommune bakket op med delvis finansiering af forundersøgelsen. Politisk har byrådet i Sønderborg fra start stået samlet bag havmølleprojektet som et væsentligt bidrag til at nå ProjectZero målet.

Yderligere information findes på www.lillebaeltsyd.dk.

Fakta om Lillebælt Vind A/S

Havmølleprojektet Lillebælt Syd ejes af Lillebælt Vind A/S, der ejes 50-50 af SONFOR og European Energy. Den 22. februar indgik TotalEnergies en aftale om køb af 72,25% af aktierne i Lillebælt Vind A/S, så de nuværende ejere efter handlen ejer SONFOR 15% og European Energy 12,75%. Handlen er betinget af en række godkendelser fra myndighederne og forventes at træde i kraft i efteråret 2024.

Kontakt

Pressekontakt Lillebælt Vind: +45 21 62 68 18 – slaa@sonfor.dk