Rettigheder og pligter

Hvilke rettigheder og pligter har du, når du er tilsluttet kloaknettet?

Kend dine rettigheder – og dine pligter

Sønderborg Forsyning varetager håndteringen af spildevandet i Sønderborg Kommune. Vores  spildevandssystem modtager, transporterer og renser spildevand fra langt den største del af kommunens ejendomme – og stadig flere områder bliver kloakerede. 

Her kan du læse, hvilke rettigheder og pligter du har, når du er tilsluttet kloaknettet.

Enkeltejendomme

Enkeltejendomme Fra skel er det SONFORs ansvar at aflede spildevandet og evt. regnvandet (ved fælles- eller separatkloakering) videre i kloakforsyningens ledningsnet. Ligeledes deles ansvar for vedligehold ved skel.

Fælles private afløbsanlæg

Ved fælles private afløbsanlæg deles ejerskab og ansvar mellem SONFORs ledningsnet og det fælles private ledningsnet i skellet til de ejendomme, der ejer det fælles private afløbsanlæg. Ejerskab og ansvar internt i det fælles private afløbsanlæg defineres via aftaler mellem de pågældende ejendomme, der skal indgå i et spildevandslaug. Spildevandslaugets vedtægter udgør lovgrundlaget for spildevandslauget, så længe vedtægterne ikke strider med lovgivningen.

Afvanding fra stueplan

Alle ejendomme i fælles- og separatkloakerede områder er sikret ret til at kunne aflede spildevand og regnvand fra stueplan. Definitionen af stueplan er således: Hvor et hus naturligt er placeret i terræn, er stueplan den etage, der er placeret i vejniveau ved huse i forskudte etager. I skel er det SONFORs ansvar at aflede spildevandet og regnvandet videre i ledningsnettet. Normalt er det ikke nødvendigt at etablere pumpeanlæg, med mindre din grund ligger lavt i forhold til den offentlige kloak, eller at afstanden fra skel til hus er så stor, at dit spildevand ikke ved egen kraft kan løbe til det offentlige kloaksystem. Hvis det er tilfældet, etablerer SONFOR en pumpestation ved ejendommen, som vi ligeledes driver og vedligeholder. Vær dog opmærksom på definitionen af stueplan.

Afvanding af kældre

Ejendomme med kælder kan tilslutte gulvafløb i kælder til SONFORs ledninger for spildevand, enten ved gravitation eller ved pumpning på privat foranledning. SONFOR har intet ansvar for oversvømmelse af kældre i forbindelse med nedbør, overbelastninger eller ‘propper’ i ledningsnettet. Kloakker, der afleder regnvand, vil til tider blive overbelastede og med mindre grundejere selv sørger for højvandslukker eller oppumpningsanlæg, vil kældre derfor til tider blive oversvømmede.