Biodiversitet

Sammen om_ øget biodiversitet

Mere plads til vild natur

Tab af biodiversitet har stor betydning for økosystemet. Menneskelige aktiviteter så som arealanvendelse, forurening og klimaforandringer gør, at flere plante- og dyrearter forsvinder. Derfor er det vigtigt, at vi bidrager til biodiversiteten så godt, som vi kan.

I SONFOR giver vi naturen mere plads og bidrager til en øget biodiversitet. Vi har sået forskellige engblandinger rundt omkring vores arealer i Sønderborg Kommune, så områderne bliver mere attraktivt for bier, insekter og sommerfugle ved vores anlæg og regnvandsbassiner.

Vi holder løbende øje med nye dyr og planter i områderne og giver plads til de sorter, der vil komme naturligt. Det gør vi ved ikke at genså frøblandinger, men i stedet sår vi mere græs, og lader resten af planterne komme af sig selv. I visse områder undlader vi at så planter og lader i stedet området udvikle sig fra bar jord.

Mindre vedligeholdelse

Før i tiden kørte vi meget vedligehold på alle vores arealer, men for at bidrage så meget til en øget biodiversitet som muligt, vedligeholder vi kun nogle af arealerne, så de virker, som de skal.

Græsarealer skal fremme biodiversiteten

Ved vores arealer, sår vi forskellige typer græs, der skal være med til at fremme biodiversiteten.

Vintergræs

Vintergræs er lysåbne arealer med græs og urter, hvor vi drifter arealerne med henblik på at fremme biodiversiteten både med henblik på planter/urter og insekter og dyr. Ved at klippe om vinteren kan vi hjælpe pupper, insekter mm. til at falde til ro nede i førne laget og sår frø igennem vinteren til fugle mm.

Vintergræs er arealer som f.eks. kanter til bassiner eller større flader. Vi sørger for at bekæmpe invasive arter så som kæmpe-bjørneklo, gyldenris og pileurt.

Vi klipper græsset en gang årligt, hvis det er muligt. Det er ikke muligt at vedligeholde våde områder. Områder hvor græsset støder op mod f.eks. hække klipper vi det 12-14 gange årligt.

Naturgræs

Vintergræs er lysåbne arealer med græs og urter, hvor vi drifter arealerne med henblik på at fremme biodiversiteten både med henblik på planter/urter og insekter og dyr. Klipningen imiterer de store græsser og er med til at skabe forskudt blomstring. Samtidig kan det bruges til reducere planter som begynder at dominere, som f.eks. tidsler.

Naturgræs er arealer som f.eks. støder op til stier eller nye stier som flytter sig igennem sæsonen. Det er derfor mere en hjælp til naturen end et direkte teknisk behov. Naturgræs giver mening i de arealer hvor man i forvejen har græsflade. Vi sørger for at bekæmpe invasive arter så som kæmpe-bjørneklo, gyldenris og pileurt.

Vi klipper arealerne to gange årligt i juni og februar måned, hvis det kan lade sig gøre. Det er ikke muligt at vedligeholde våde områder.

Græsflade

Græsflader områder hvor vi har behov for at komme frem på som f.eks. stier, adgang til riste og ud mod fortov og veje, eller områder hvor vi skal sikre anlæg.

Vi sørger for at bekæmpe invasive arter så som kæmpe-bjørneklo, gyldenris og pileurt.

Vi klipper græsset 12-14 gange årligt i vækstperioder.