CSR-politik

I SONFOR vil vi være kendt for at sætte den bæredygtige dagsordenen

Miljo Plante Paere Spire

CSR politik for SONFOR

I SONFOR sætter vi bæredygtighed højt på dagsordenen inden for vores forsyningsområder. Derigennem påvirker vi samfundet og ikke mindst miljøet positivt.

SONFOR er en 100% kommunalt ejet aktieselskabskoncern, dannet med udgangspunkt i Vandsektorloven i 2009. SONFOR-koncernen består af et holdingselskab og ni driftsselskaber.

I SONFOR er det vores hovedopgave at forsyne vores kunder i Sønderborg Kommune med friskt og rent drikkevand, bortlede og rense spildevand, bortskaffe restaffald og genanvendelige materialer samt forsyne Nordals med fjernvarme. Alt dette skal vi gøre med den nyeste teknologi, og de mest bæredygtige løsninger.

Et velfungerende og grønt samfund

Vi varetager således en række helt centrale opgaver for, at et moderne samfund kan fungere effektivt. Det ansvar er vi bevidste om. Samtidig er vi bevidste om, at flere af vores forretningsområder har betydning for klimaet og miljøet.

Som offentligt ejet multiforsyningsselskab spænder vores samfundsansvar vidt. Vi har både et særligt ansvar for at værne om vores fælles ressourcer og vores kunders sundhed. Vi har også et ansvar for at begrænse vores påvirkning af miljø og klima – og for at bidrage til en bæredygtig udvikling både af vores virksomhed og det samfund, vi er en del af.

Vi ser det som en naturlig del af vores ansvar at bidrage til, at Danmark kan blive foregangsland for den cirkulære økonomi. Herunder tager vi et medansvar for at indfri Sønderborgs ambition om at blive CO2 neutral i 2029.

SONFORs politik for CSR (Corporate Social Responsibility) understøtter vores strategi. Det betyder, at vi betragter samfundsansvar og hensyn til miljø- og klimaforhold som en naturlig og integreret del af virksomhedens ansvarsområde.

SONFOR har i FN’s 17 Verdensmål især fokus på de områder, der er direkte forbundne med vores primære virke:

  • Rent vand og sanitet
  • Bæredygtig energi
  • Industri, innovation og infrastruktur
  • Ansvarligforbrug og produktion
  • Klimaindsats
  • Livet i havet

Vi ønsker selvfølgelig også at gøre en forskel på de øvrige verdensmål, hvor vi som
forsyning kan give et positivt bidrag.

I SONFOR vil vi gerne være kendt for at sætte dagsordenen på forsyningsområderne og herigennem påvirke samfundet positivt i en bæredygtig retning.

Vi vil sætte handling bag ordene. Forudsætning for at vi kan det er, at fundamentet i virksomheden er i orden. At vi i SONFOR har styr på det grundlæggende, styr på økonomien og på driften, samt at vi har de redskaber og strukturer på plads, som skal danne grundlag for den fremadrettede bæredygtige udvikling af selskabet.

Vi har valgt at arbejde med nedenstående områder og derigennem have fokus på vores
samfundsansvar:

Sikker drift

En velfungerende drift er en forudsætning for udvikling. Derfor vil vi være blandt de forsyningsselskaber i Danmark, der har den højeste forsynings- og driftssikkerhed. Alt sammen med økonomisk ansvarlighed og hensyn tagen til miljøet.

Virksomhedsdrift og økonomi

Økonomien skal være i orden for, at vi har mulighed for at sætte en udviklingsdagsorden. Derfor vil vi være blandt de mest økonomisk effektive forsyningsselskaber i Danmark. Vi vil deltage i relevante benchmarks.

Igennem vores daglige arbejde vil vi sikre, at der udvises ansvarlig og engageret ledelse.

Vi ser udvikling og innovation som en naturlig del af vores forretningsstrategi og en væsentlig del i vores bidrag til en bæredygtig udvikling, samt til at fastholde og udvikle vores kompetencer.

Kunder

Kunderne skal opleve en god service. Samtidig er kunderne en vigtig del af løsningen.
Derfor vil vi finde løsninger i dialog med vores kunder og måle kundernes tilfredshed
med vores service.
Vi ønsker at fremstå som en miljøbevidst samarbejdspartner. Vi ønsker at bidrage til energi- og miljørigtige løsninger og samtidig sikre at det er nemt at være kunde hos os.

Medarbejdere

Det er medarbejderne, som i dagligdagen leverer resultaterne og gør forskellen. Derfor vil vi arbejde for at opretholde vores høje medarbejdertilfredshed, have fokus på arbejdsmiljøet og aktivt give alle medarbejdere mulighed for personlig og faglig udvikling. Vi ønsker samtidig en arbejdsplads, hvor der er balance mellem arbejdsliv og fritid.

Digitalisering

Digitalisering skal være en naturlig del af vores værktøjskasse. Derfor vil vi tænke digitalisering ind i alle vores forretningsprocesser – i forhold til optimering af driften af virksomheden og i forhold til nye services til vores kunder. Samtidig stiller vi udvalgte data fra selskabet til rådighed for andre virksomheder, der måtte have gavn af det i forhold til virksomhedsudvikling eller vidensdeling. Samfundsansvar og bæredygtighed Samfundsansvar og bæredygtighed er en naturlig del af virksomhedens DNA. Derfor vil vi med udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål sætte konkrete mål og handlinger bag, og vi vil sammen med Sønderborg Kommune og andre partnere udvikle Kær Vestermark til et Center for Verdensmål. Vi vil være en virksomhed med muligheder. Vi respekterer menneskerettigheder i det daglige arbejde og i vores samarbejde med omverdenen. Også i forhold til handicappede, socialt udsatte, anden etnisk baggrund, ligeløn, alder, køn osv. Vi bidrager til at kommunens borgere ramt af sygdom eller andet får mulighed for at afprøve arbejdsevne, at unge i uddannelse får mulighed for praktikophold, samt at borgere, der har fået pålagt samfundstjeneste, får mulighed herfor. Vi ønsker at tilbyde elev- og praktikpladser og ønsker at handle med troværdighed og integritet overfor ansatte, entreprenører og leverandører. Vi vil sikre ordnede forhold og tydeliggøre at vi ønsker samarbejde med entreprenører, der ligeledes udviser ansvarlighed og integritet. Vi fastsætter krav til socialt forpligtende klausuler ved større og længerevarende udbudsopgaver.

Samarbejde og partnerskaber

Vi kan ikke løse opgaverne alene. Derfor vil vi indgå i relevante partnerskaber og øge vores evne til at samarbejde med andre interessenter. Vi ser partnerskab som et bærende element for at sikre et godt og udviklende samarbejde og at bidrage til en bredere opgaveløsning. Det er en mulighed for, med fælles ressourcer og kompetencer, at udvikle de bedste og mest bæredygtige løsninger. Vi ønsker at fremme vores samfundsansvar i samarbejde med leverandører, kunder og samarbejdspartnere.

Formidling

Formidling af vores ansvarsområder til børn i alle aldre – og alle os andre. Alle vores kunder og interessenter skal opleve, at vi gør det, vi siger, og siger det, vi gør. Derfor vil vi gå i dialog og samarbejde med Sønderborg Kommunes lokale uddannelsesinstitutioner og foreninger, erhvervsliv og borgere om fremtidens udfordringer og løsningerne herpå. Vi vil vise at vi er en ansvarlig virksomhed med fokus på en bæredygtig udvikling. Igennem formidling til vores kunder kan vi skabe en nysgerrighed og interesse for vores ansvarsområde og herved få engagerede kunder som tager ejerskab. Sammen kan vi tage ansvar for den bæredygtige udvikling.

SONFORs arbejde med ansvarlighed

Politik for samfundsansvar sætter den overordnede ramme for SONFORs arbejde med ansvarlighed. Dertil kommer en række andre politikker, der vedrører afgrænsede områder.

Det drejer sig bl.a. om:

  • Partnerskabspolitik
  • Personalepolitik
  • Politik for whistleblowing

Alle medarbejdere skal være bekendte med nærværende politik.

Hos SONFOR har vi nedsat et Bæredygtighedsråd, som har til opgave at udvikle en årlig ansvars- og bæredygtighedsrapport, formulere mål og ambitioner, indsamle forslag fra organisationen, skabe samarbejde på tværs af afdelingerne samt være med til at identificere områder hvor der er udfordringer i forhold til bæredygtighed i SONFOR.

Bæredygtighedsrådet arbejder med fokus på FN’s 17 Verdensmål. Rådet skal sikre implementering af verdensmålene hos SONFOR. Samtidig skal rådet sikre opfølgning af de centrale principper i målene, herunder ansvarlighed, menneskerettigheder og den bæredygtige udvikling (sociale, miljømæssige og økonomiske).

CSR (Corporate Social Responsibility) rapportering og organisering

Bestyrelsen orienteres årligt om SONFORs arbejde med samfundsansvar. SONFOR offentliggør årligt en rapport for samfundsansvar, der har til formål at beskrive fremdriften i arbejdet med samfundsansvar hos SONFOR, herunder efterlevelsen af politikken samt resultater, udfordringer og risici fra året der er gået.

Bæredygtighedsrådet udarbejder den årlige ansvars- og bæredygtighedsrapport.