Rettigheder og pligter

Hvilke rettigheder og pligter har du, når du er tilsluttet kloaknettet?

Kend dine rettigheder – og dine pligter

Sønderborg Forsyning varetager håndteringen af spildevandet i Sønderborg Kommune. Vores  spildevandssystem modtager, transporterer og renser spildevand fra langt den største del af kommunens ejendomme – og stadig flere områder bliver kloakerede. 

Her kan du læse, hvilke rettigheder og pligter du har, når du er tilsluttet kloaknettet.

Hvis Sønderborg Forsynings kloakledninger blev lagt i forlængelse af hinanden, ville de nå fra Sønderborg til Verona i Italien 

Enkeltejendomme

Enkeltejendomme
Fra skel er det Sønderborg Forsynings ansvar at aflede spildevandet og evt. regnvandet (ved fælles- eller separatkloakering) videre i kloakforsyningens ledningsnet. Ligeledes deles ansvar for vedligehold ved skel.

Eksempel på princip for ansvarsopdeling ved skel:

Fælles private afløbsanlæg

Ved fælles private afløbsanlæg deles ejerskab og ansvar mellem Sønderborg Forsynings ledningsnet og det fælles private ledningsnet i skellet til de ejendomme, der ejer det fælles private afløbsanlæg. 

Ejerskab og ansvar internt i det fælles private afløbsanlæg defineres via aftaler mellem de pågældende ejendomme, der skal indgå i et spildevandslaug.

Spildevandslaugets vedtægter udgør lovgrundlaget for spildevandslauget, så længe vedtægterne ikke strider med lovgivningen.

Afvanding fra stueplan

Alle ejendomme er sikret ret til at kunne aflede spildevand og regnvand fra befæstede arealer, hvis der er kloakeret for regnvand, til skel ved gravitation ind til en dybde af 1,20 meter under terræn.

I skel er det Sønderborg Forsynings ansvar at aflede spildevandet og regnvandet videre i ledningsnettet. Normalt er det ikke nødvendigt at etablere pumpeanlæg, med mindre din grund ligger så lavt i forhold til den offentlige kloak, eller afstanden fra skel til hus er så stor, at dit spildevand ikke ved egen kraft kan løbe til skel og samtidig kunne afledes videre i det offentlige kloaksystem fra en dybde i skel på maksimalt 1,20 meter under terræn.

Ejendomme for hvilke det ikke er muligt at gravitere spildevandet ud til skel til den pågældende dybe, skal for egen regning etablere pumpeanlæg til pumpning af spildevand og evt. regnvand til skel.

Afvanding af kældre

Ejendomme med kælder kan tilslutte gulvafløb i kælder til Sønderborg Forsynings ledninger for spildevand, enten ved gravitation eller ved pumpning på privat foranledning.

Sønderborg Forsyning har intet ansvar for oversvømmelse af kældre i forbindelse med nedbør, overbelastninger  eller ‘propper’ i ledningsnettet.

Kloakker, der afleder regnvand, vil til tider blive overbelastede og med mindre grundejere selv sørger for højvandslukker eller oppumpningsanlæg, vil kældre derfor til tider blive oversvømmede.

I forhold til terræn er dit og Sønderborg Forsynings ansvar som vist på denne tegning: