fakta

Tal og fakta om Sønderborg Forsyning

Generel information og miljøredegørelse
Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand og drikkevand samt en mindre del af forsyningen af varme til kommunens indbyggere.

I alt er vi ca. 140 medarbejdere, fordelt i administration og drift på Ellegårdvej samt på kommunens genbrugspladser og renseanlæg.

Affald

Generelt

Sønderborg Forsyning varetager administration, håndtering og behandling af affald fra 77.000 personer, fordelt på ca. 37.000 husstande – hertil kommer ca. 2.250 sommerhuse og ca. 3.400 virksomheder.

  • Vi administrerer dagrenovationsområdet for alle kommunens husstande og erhverv.
  • Vi administrerer husstandsindsamlingen af genbrugsaffald.
  • Vi driver alle miljøstationerne i kommunen.
  • Vi har den daglige drift af otte bemandede genbrugspladser, herunder en erhvervsgenbrugsplads.
  • Vi har tre genbrugsbutikker og et genbrugsbyggemarked, som drives af personale i fleksjob, og vi har et straks-aktiveringsprojekt.
  • Vi driver kontrolleret deponi i Skodsbøl, og vi administrerer affaldsmængderne til Sønderborg Kraftvarmeværk.

Endvidere samarbejder vi med kommunen ved udarbejdelse af regulativer, affaldsplaner og informationsmateriale.

Vand

Generelt
Sønderborg Forsyning leverer årligt 2,6 mio m³ rent drikkevand til vores forbrugere i Augustenborg, Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

Cirka halvdelen af borgerne i Sønderborg Kommune får vand fra Sønderborg Forsyning – de øvrige bliver forsynet fra private vandværker og enkelte fra egen boring.

 

 

Vi har 6 vandværker og 3 højdebeholdere.

Længden af forsyningens ledningsnet er på ca. 360 km, som svarer til afstanden mellem Sønderborg og Frederikshavn.

En konstant overvågning af vandværkerne sikrer en stabil vandforsyning.

For måling af leveret vand er der opsat 14.000 målere ude hos forbrugerne.

I vandforsyningen arbejder vi på at reducere energiforbrug og lækager i ledningsnettet, samt beskytte grundvandet i sårbare områder, f.eks omkring boringer.

Vandværker
Kort med vandværker - beholdere - forsyningsområder 2016Sønderborg Forsyning leverer vand til ca. 50 % af Sønderborg Kommunes indbyggere. Forsyningsområderne ligger i Augustenborg, Gråsten, Nordborg og Sønderborg.

På kortet kan du se, om du får vand fra ét af Sønderborg Forsynings vandværker.

Hvis din adresse ikke er markeret på kortet, får du sandsynligvis vand fra et privat vandværk – se en liste over private vandværker i Sønderborg Kommune her.

 

Augustenborg – Mjang Dam Vandværk
Augustenborg forsynes med vand fra Mjang Dam Vandværk. Vandet transporteres i en rørledning fra Mjang Dam Vandværk, via dæmningen og op til selve byens fordelingsnet. Lige før dæmningen hæves trykket i en pumpestation.

Vandbehandling
Mjang Dam Vandværk er fra 1970 og forsynes fra tre boringer.
Når vandet bliver pumpet ind på vandværkerne, bliver det beluftet og filtreret. Dette gør man for at fjerne så meget jern, mangan og ammonium som muligt, så vandet bliver klart og ikke misfarver ved tøjvask. Det er også vigtigt at fjerne ammonium, fordi det kan omsættes til nitrit, der kan være sundhedsskadeligt.

 Gråsten Vandværk
Gråsten Vandværk blev indviet i 2017. Alt foregår i lukkede systemer og i to adskilte spor, der hver især har kapacitet til at dække hele byens forbrug. Hele værket er opført med henblik på at skabe optimal fødevaresikkerhed. Værket bliver forsynet fra tre boringer, der ligger i naturområdet mellem Dyrkobbel og jernbanen ca. 450 meter væk. Boringerne er ca. 60 meter dybe.

Værkets samlede kapacitet er 700.000 m³ per år, svarende til ca. 1.900 m³ i døgnet – det maksimale forbrug er 130 m³ i timen.

Vandbehandling
På Gråsten Vandværk bliver råvandet ledt gennem lukkede trykfiltre, der indeholder sand. Når råvandet får tilført ilt, udfældes jern og mangan, der sætter sig på sandkornene. Vi bruger ingen kemikalier til at rense drikkevandet.

 

Nordborg – Nordborg Vandværk og Havnbjerg Vandværk
Nordborg og Havnbjerg forsynes fra henholdsvis Nordborg Vandværk og Havnbjerg Vandværk. De to ledningsnet er i det daglige ikke koblet sammen, men i nødsituationer kan dette gøres, og ét af vandværkerne kan forsyne begge ledningsnet. Nordborg Vandværk er fra 1976, og forsynes fra 3 boringer. Havnbjerg Vandværk er fra 1963, og forsynes fra 3 boringer. Boringerne ligger i bymæssig bebyggelse, og der er derfor stor sandsynlighed for, at grundvandet stammer herfra. Der er derfor en sandsynlighed for, at de sprøjtegifte og andet, som husejerne vælger at benytte i deres haver, efter en årrække havner i deres drikkevand.

Vandbehandling
Når vandet bliver pumpet ind på de to vandværker, bliver det beluftet og filtreret. Dette gør man for at fjerne så meget jern, mangan og ammonium som muligt, så vandet bliver klart og ikke misfarver ved tøjvask. Det er også vigtigt at fjerne ammonium, fordi det kan omsættes til nitrit, der kan være sundhedsskadeligt..

Sønderborg – Huholt Vandværk, Mjang Dam Vandværk og Rønsdam Vandværk
Sønderborg – herunder Dybbøl og Mjang – forsynes med vand fra tre vandværker. Huholt Vandværk og Mjang Dam Vandværk er placeret på Als, og Rønsdam Vandværk er placeret på Jyllandssiden. Vandværkerne suppleres af to højdebeholdere og en pumpestation. Ledningsnettet er opdelt i en højtryks- og en lavtrykszone. Alle tre vandværker leverer vand til begge zoner. Tilsammen leveres vandet fra 10 boringer, som alle er placeret i landzone. For at beskytte grundvandet, er det derfor vigtigt at indgå aftaler med landmænd og virksomheder i området omkring boringerne, så der sprøjtes og tilføres så lidt gift som muligt.

Vandbehandling
Når vandet bliver pumpet ind på vandværkerne, bliver det beluftet og filtreret. Dette gør man for at fjerne så meget jern, mangan og ammonium som muligt, så vandet bliver klart og ikke misfarver ved tøjvask. Det er også vigtigt at fjerne ammonium, fordi det kan omsættes til nitrit, der kan være sundhedsskadeligt.

Kloak

Generelt
Sønderborg Forsyning står for driften af

  • 5 renseanlæg
  • 80 regnvandsbassiner
  • 572 pumpestationer
  • 1410 km ledningsnet

Spildevandssystemet modtager, transporterer og renser spildevand fra langt den største del af kommunens ejendomme – og stadig flere områder bliver kloakerede. Vores medarbejderne inden for spildevandsområdet bestræber sig konstant på at minimere såvel udgifter som energiforbrug og samtidig skabe miljørigtige løsninger.

Hvis Sønderborg Forsynings 1.410 km kloakledninger blev lagt i forlængelse af hinanden, ville de nå fra Sønderborg til Verona i Italien.

Renseanlæg
Alle Sønderborg Forsynings renseanlæg er mekaniske, biologiske og kemiske.

Tal for renseanlæggene 2016

 KapacitetBelastetMængdeRensekrav  
PEPEm3Organisk
stof
KvælstofFosfor
Sønderborg57.00030.0004.315.077<15 mg/L<8 mg/L1,5 mg/L
Gråsten52.50020.0001.028.432<15 mg/L<8 mg/L1,5 mg/L
Himmark15.0007.0001.450.735<10 mg/L<8 mg/L1,5 mg/L
Hummelvig5.0002.000585.568<15 mg/L<8 mg/L1,5 mg/L
Broager10.0004.000822.671<10 mg/L<8 mg/L1,5 mg/L
Total 2016139.50063.0008.202.483

PE betyder ‘den mængde spildevand, én person bidrager med’ – dvs. at vores fem renseanlæg samlet har kapacitet, der dækker behovet for 139.500 personer. I 2016 blev anlæggene belastet med, hvad der svarer til behovet for 63.000 personer.

Varme

Varmeværker
Østerlund Varmecentral
Den kommunale varmeforsyning består af Østerlund-centralen med 495 kunder. Det er den eneste varmeforsyning der i dag er i kommunalt regi, da de øvrige varmeforsyninger i Sønderborg-området er selskaber i privat regi som interessent-selskab eller som aktieselskab. Udefra ser centralens bygning ud, som da den blev bygget i 1970. Ledningsnettet har i perioden 1993-95 gennemgået større planlagte renoveringer. Desuden er der foretaget renoveringer i 2007–09.

Kraftvarmeværksdrift

I 1994 overgik centralen sammen med Danbos tre varmecentraler til Kraftvarmeværskdrift – også kaldet KVV-drift. Dengang blev der også monteret energimålere. Nye energimålere blev monteret i 2008-09 da de gamle målere havde udtjent deres tekniske levetid. Varmeprisen per MWh har i perioden fra 1994 indtil nu været stabil, forstået på den måde, at vi har oplevet de markedsbestemte stigninger, som følge af stigninger på naturgassen. Driftsmæssige forstyrrelser på Østerlundcentralen samt stop på kraftvarmeværket har kun sjældent berørt den enkelte varmekunde i området.

Fakta
Varmebehovet i årets løb dækkes dels af kraftvarmeværket, dels af egenproduktionen. Varmeforbruget fra kraftvarmeværket bidrager sideløbende med en el-produktion på seks mill. kWh. Bygningsmæssigt skønnes vedligeholdelsen fremover at blive minimal. Centralen ligger som en rå betonklods på Tangsholmvej 10. En mand i gennemsnit kan driftsmæssigt vedligeholde centralen.

Henvendelser
Vi rådgiver i beskedent omfang varmekunderne, dog har vi en del henvendelser i årets løb og foretager tilsyn og stikprøvekontrol af installationerne, som loven foreskriver. Ofte henviser vi til en VVS-installatør, da vores varme-leverance slutter ved hovedventilerne i hus-installationen. Målsætningen er at operere centralen så driftsøkonomisk som mulig. Samtidig bør central- og ledningsnet holdes i god vedligeholdsmæssig stand, så forsyningssikkerhed altid opretholdes. Den daglige drift varetages døgnet rundt af medarbejdere hos Sønderborg Forsyning. Det er hovedsageligt  driftsassistent Per Hansen der passer varmecentralen. Han træffes på T 6040 5424.

Nordborg Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværket i Nordborg er opført i 1993-94 som et led i realiseringen af regeringens energihandleplan 2000, hvor en stor del af fjernvarmeforsyningen i Danmark skulle ske ved samproduktion af elektricitet og varme.

Driftstekniske fakta
På værket er der installeret to naturgasdrevne motorer med hver sin generator på 3 MWh. Motorerne er i princippet en skibsmotor på 4000 HK. Gasforbruget per driftstime er på 1400 m3 naturgas, når værket er i drift. El produktionen er 6 MWh og varmeproduktionen er 8,5 MWh.

Varmen leveres via transmissionsledninger til fire varmecentraler i Nordborg – Langesø og Havnbjerg-området. Overskudsvarmen på en sommerdag køres i akkumuleringstanken, som er den store blå tank. Den rummer 22.000.000 l vand. Herfra udnyttes varmen så natten over.

De fire varmecentraler er stadig stand-by, hvis der skulle opstå svigt fra kraftvarmeværket, eller når el-priserne er ugunstige for kraftvarmeværket. Tidligere kørte værket i døgndrift i vinterperioden, hvorimod der om sommeren kun var fire til fem driftstimer dagligt. I dag sker alt på markedsvilkår

Siden 1993 har lovgivning og marked ændret sig på en del områder, så driftsformen i dag er en anden end oprindeligt. Værket fungerer i dag på markedsvilkår, og der startes kun op når el-priserne er gunstige. Varmebehovet hos forbrugerne dækkes delvis af kraftvarmeværket, og det resterende behov klares af de oprindelige varmecentraler.

Ejerforhold
Oprindelig blev værket bygget med et ejerforhold ligeligt fordelt mellem Nordborg Kommunale Varmeforsyning og Sønderjyllands Højspændingsværk. Efter fusioner inden for elbranchen afgjorde konkurrencetilsynet, at de større selskaber ikke måtte have andel i decentrale kraftvarmeværker, så samtidig med kommunesammenlægningen overgik Nordborg Kraftvarmeværk til Sønderborg Kommune.

En lille sluttet kreds
Kraftvarmeværket har fem kunder – SydEnergi – Danbos tre varmecentraler og Østerlund Centralen. Der findes ingen slutbrugere.