Privatlivspolitik for kunder

I SONFOR værner vi om vores kunder privatliv.

Vi passer godt på dine personlige oplysninger

I SONFOR værner vi om vores kunder privatliv – og vi behandler deres personlige oplysninger med respekt.

Hvem vi er – og hvordan du kan kontakte os

Kategorier af personoplysninger

Formål og retsgrundlag

Kategorier af modtagere

Sletning

Dine rettigheder

Klagemulighed


Hvem vi er – og hvordan du kan kontakte os

SONFOR A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
www.sonfor.dk
CVR-nr.: 31875544
Tlf.: +45 88 43 53 00

Kontakt vedrørende databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice på følgende måder:

 • På mail til: info@sonfor.dk
  Har du brug for at sende private eller følsomme oplysninger til os, skal du bruge sikkerpost@sonfor.dk
 • Som brev til:
  SONFOR, ATT: Kundeservice
  Ellegårdvej 8
  6400 Sønderborg

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:

Almindelige personoplysninger, herunder
– Identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse
– forbrugshistorik
– Betalingshistorik og betalingsoplysninger
– Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig

CPR-nummer i forbindelse med:
– Udbetaling via NemKonto
– Henvendelser via e-Boks
– Entydig identifikation


Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

 •  Administration af kundeforholdet, herunder afregninger i forbindelse med forbrug.
 • Indsamling af data til udarbejdelse af statistik, som analyser af generelle kundeoplysninger.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i selskabet.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til Sønderborg Forsynings forretning og mulighed for at tilbyde kunder den bedste service.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Hvis vi videregiver generelle kundeoplysninger til andre virksomheder i Sønderborg Forsyning koncernen med henblik på markedsføring, vil vi iagttage lovgivningens krav om de særlige procedurer, der skal følges, herunder at du får mulighed for at gøre
  indsigelse. Vores videregivelse vil ske i henhold til betingelserne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til Sønderborg Forsynings forretning og mulighed for at tilbyde kunder den bedste service.
 • For databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, der er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, der er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af lån samt ved opslag i kreditoplysningsbureau ved låneansøgning
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Andre virksomheder i SONFOR koncernen som led i markedsføringstiltag under iagttagelse af derom gældende regler
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

SONFOR følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende år fra, forretningsforholdet er ophørt.


Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger
om dig.

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os.

Når du har anmodet om at få adgang til vores registrerede oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Som kunde ved SONFOR har du:

Ret til at se dine oplysninger – indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til at få rettet dine oplysninger
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer så hurtigt som muligt.

Ret til at få slettet oplysninger om dig
Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har andet grundlag for at behandle oplysningerne.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Ret til begrænsning af behandling
Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser.

Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at overføre dine persondata – dataportabilitet
Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. Du kan også bede os om at få oplysningerne sendt direkte fra den dataansvarlige til en anden
myndighed eller virksomhed.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne på side 2 til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at få information om nye formål
Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.

Ret til at trække dit samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted.


Klagemulighed

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en
afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

NB! Du kan skrive til Datatilsynet via Digital Post på Borger.dk, hvor fremsendelsen af din henvendelse sker sikkert (krypteret).

Vi anbefaler, at du bruger Digital Post, hvis din henvendelse indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger.