Skal din kloak separeres?

Kloaksepareringen hjælper os med at håndtere de stigende mængder regnvand

Hvorfor er kloakseparering en god idé?

Inden dit område bliver kloaksepareret, vil spildevandet fra dit hus – f.eks. fra dine indendørs afløb og dit toilet – sammen med det regnvand, der rammer dit tag og bliver opsamlet i nedløbsrørene, løbe ud i kloaksystemet og videre til renseanlægget.

Det er et problem ved skybrud, fordi store mængder regnvand overbelaster kloaksystemet og kan forårsage oversvømmelser. Samtidig er det slet ikke nødvendigt at rense regnvandet på renseanlægget.

Når vi separerer kloaksystemet, adskiller vi spildevand og regnvand. Dit spildevand vil fortsat blive ledt gennem kloaksystemet til renseanlægget – men regnvandet bliver ledt gennem et nyt system til vores regnvandsbassiner og derfra videre til søer og vandløb. På den måde aflaster kloaksepareringen både kloaksystemet og rensningsanlægget.

Hvad betyder kloaksepareringen for dig?

Når vi separerer regnvandet fra spildevandet, etablerer vi et helt nyt rørsystem, der leder regnvandet udenom renseanlægget. Du skal ikke betale tilslutningsbidrag til det nye regnvandsystem, da din ejendom allerede er tilsluttet det samlede kloaksystem.

Det, du selv skal betale for, er udgiften til separering af regnvand og spildevand på din ejendom.

Når vi har etableret det nye regnvandsystem, er det din opgave at få adskilt regnvandet fra spildevandet på din ejendom og tilslutte regnvandet til det nye regnvandsystem. Du får besked, når vores arbejde er overstået, og fra det tidspunkt vil du have et år til at separere på din ejendom.

Inden året er gået, skal du dokumentere over for Sønderborg Kommune, at du har fået separeret dit kloaksystem. Det er vigtigt, at arbejdet bliver udført af en autoriseret kloakmester.

Hvordan foregår kloaksepareringen?

Når vi starter separeringen af et nyt område, starter en proces, der ofte vil vare flere år. Vores arbejde er inddelt i faser:

1. Fase: Forundersøgelser

1. fase undersøger vi det eksisterende kloaksystem. Det betyder, at vi bl.a. foretager tv-inspektioner og spuling af hovedkloakledningen.

Meget vil ske helt uden, du opdager det – men nogle gange kan undersøgelserne betyde, at der på grund af tryk i kloakledningerne opstår lugtgener eller kommer vand på dit badeværelsesgulv. Hvis det er aktuelt for din ejendom, sørger vi for, at du får besked per brev, inden vi starter arbejdet. I brevet vil du få oplyst tidspunktet for undersøgelserne, og hvad du kan gøre for at undgå eventuelle gener.

Undgå lugtgener og vand på gulvet:

  1. Har du en rensebrønd, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.
  2. Afdæk håndvask og gulvafløb med f.eks. en gulvklud. Luk låget på toilettet og anbring en tung genstand ovenpå både toiletlåg, håndvask og gulvafløb (f.eks. et bundt gamle aviser).
  3. Dine vandlåse bliver måske tømt for vand. Fyld vand i alle gulvafløb og træk ud i toilettet.

Du kan stadig bruge dit toilet, afløb og din håndvask som normalt, mens undersøgelserne står på. Vær blot opmærksom på ovenstående, når de ikke er i brug.

Når undersøgelserne er over, og vi har spulet og tv-inspiceret kloaksystemet, markerer vi de eksisterende kloakstik med en pæl eller spraymaling. Pælene bliver fjernet igen, når landmåleren har registreret placeringen.

2. Fase: Opmåling og registrering af det nuværende kloaksystem

I 2. fase opmåler vi det eksisterende kloaksystem, så vi kan planlægge den kommende kloakseparering. Planlægningen er afhængig af de enkelte ejendommes kloaksystem, og vi er derfor også nødt til at foretage opmålinger på din grund.

Inden vi kommer og måler op på din ejendom, får du besked per brev. Alt arbejdet foregår udenfor, så du behøver ikke være hjemme, mens vi måler op. Vi banker naturligvis på, så du ved, at vi er der.

Det vil være en stor hjælp, hvis du sørger for, at eventuelle brønde på din grund er fritlagte, inden vi kommer forbi. Så kan vi nemlig registrere dem ved samme lejlighed.

Hvis du har tegninger over kloaksystemet på din ejendom, må du meget gerne sende dem til os.

Sørg for at have tegninger over kloakken på din grund
For at få en autoriseret kloakmester til at separere regnvand fra spildevand på din ejendom skal du bruge tegninger over kloakken på din grund.

Har du ikke tegningerne, kan du søge dem på borger.dk. Log på med NemID. Alternativt kan du kontakte Sønderborg Kommunes Byg og Bolig afdeling på tlf. 8872 4082 eller på mail byg-bolig@sonderborg.dk.

Hvor skal skelbrønden være placeret på din grund?
Hvis du gerne vil have din skelbrønd placeret et andet sted på din grund, end der hvor den er placeret i dag, vil vi bede dig kontakte os. Den autoriserede kloakmester, du vælger til at udføre arbejdet for dig, kan vejlede dig i dette spørgsmål.

3. Fase: Informationsmøde

Når vi har afsluttet alle forundersøgelser, inviterer vi dig til åbent hus i Sønderborg Forsynings Informationstrailer. Her står vi klar med informationer om f.eks.:

  • Tegninger og tilslutning
  • Tidsplan
  • Praktisk information om gravearbejdet

Du og dine naboer bliver inviteret i mindre grupper, så vi har god tid til at svare på de spørgsmål, du måtte have omkring separeringen af regnvand og spildevand på netop din grund.

4. Fase: Fotografering og registrering

Når vi graver ud i forbindelse med kloakseparering, er vi nødt til at anvende store gravemaskiner. Gravearbejdet foregår under strengt regulerede forhold, og vi gør, hvad vi kan for at beskytte din og andres ejendom.

For at undgå strid om evt. skader i form af revner og sætninger efter gravearbejdet, sørger vi, inden arbejdet går i gang, for at fotografere og registrere bygningerne langs vejene, hvor vi graver. Registreringen omfatter fotografering af eventuelle revner på dit hus, så vi skal have adgang til din grund. Du behøver dog ikke være hjemme – men vi banker selvfølgelig på, inden vi går i gang.

Vær særlig opmærksom på …
I forbindelse med gravearbejdet bør du være opmærksom på Byggelovens §12, stk. 1 og 2. Ifølge loven skal du som ejer af et hus, der bliver berørt af jordarbejde, sikre dig, at bygningsfunderingen opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Du er som husejer med andre ord ansvarlig for, at dit hus er funderet således, at det kan modstå evt. rystelser fra gravearbejdet.

Vi gengiver her Byggelovens §12, stk. 1 og 2 – loven i sin helhed, finder du her.

§ 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

5. Fase: Grave- og anlægsarbejde

Når alle forberedelser er på plads, og vejret tillader det, går gravearbejdet i gang.

Mens arbejdet står på, er der nogle forhold, du bør være opmærksom på:

  • Arbejdet er omfangsrigt og kræver store maskiner – vi fylder derfor en del og kan af sikkerhedsmæssige årsager være nødt til i perioder at spærre gaden for gennemkørsel.
  • Det kan være, at du ikke kan parkere, hvor du plejer – i så fald får du besked fra vores entreprenør.
  • Arbejdet kan støve.
  • Der kan forekomme ændringer i tømningerne af din genbrugs- og affaldsbeholder, hvis gaden er spærret. Vi sørger for, at dine beholdere bliver tømt, så snart gaden igen er åben. 

Vi tager gerne særlige hensyn …
Er du erhvervsdrivende, eller er der andre omstændigheder, vi bør være opmærksomme på, beder vi dig kontakte os i god tid, så vi kan tage de nødvendige hensyn.

6. Fase: Afslutning

Når vores arbejde er endeligt afsluttet, og det nye regnvandssystem er etableret, får du besked fra os.

Fra denne dato har du et år til at sørge for, at regnvandet bliver adskilt fra spildevandet på din ejendom og få tilsluttet regnvandet til det nye regnvandssystem. Du skal kunne dokumentere overfor Sønderborg Kommune, at arbejdet er udført, og du skal vælge en autoriseret kloakmester.

Hvis du ikke allerede har kontaktet en autoriseret kloakmester for at indhente et tilbud, kan du gøre det nu. Indhent eventuelt tilbud fra flere kloakmestre.

Du skal ikke betale tilslutningsbidrag til det nye regnvandssystem, da din ejendom allerede er tilsluttet det samlede kloaksystem.