Rettigheder og pligter

– ved tilslutning til kloak

Vejledning til gældende lovgivning:

Enkeltejendomme
Fra skel er det Sønderborg Forsynings ansvar at aflede spildevandet og evt. regnvandet (ved fælles- eller separatkloakering) videre i kloakforsyningens ledningsnet. Ligeledes deles ansvar for vedligehold ved skel.

Eksempel på princip for ansvarsopdeling ved skel

Enkeltejendomme
Fælles private afløbsanlæg
Ved fælles private afløbsanlæg deles ejerskab og ansvar mellem Sønderborg Forsynings ledningsnet og det fælles private ledningsnet i skellet til de ejendomme, der ejer det fælles private afløbsanlæg.

Ejerskab og ansvar internt i det fælles private afløbsanlæg defineres via aftaler mellem de pågældende ejendomme, der skal indgå i et spildevandslaug.

Spildevandslaugets vedtægter udgør lovgrundlaget for spildevandslauget, så længe vedtægterne ikke strider med lovgivningen.

Fælles private afløbsanlæg

Afvanding fra stueplan
Alle ejendomme er sikret ret til at kunne aflede spildevand og regnvand fra befæstede arealer, hvis der er kloakeret for regnvand, til skel ved gravitation ind til en dybde af 1,20 meter under terræn.

I skel er det kloakforsyningens ansvar at aflede spildevandet og regnvandet videre i Sønderborg Forsynings ledningsnet. I almindelighed vil ejendomme ikke være nødsaget til etablere pumpeanlæg på egen grund, med mindre grunden ligger så lavt i forhold til den offentlige kloak, eller afstanden fra skel til hus er så stor, at spildevandet ikke vil kunne løbe ved egen kraft ud til skel og samtidig kunne afledes videre i det offentlige kloaksystem fra en dybde i skel på maksimalt 1,20 meter under terræn.

Ejendomme for hvilke det ikke er muligt at gravitere spildevandet ud til skel til den pågældende dybe, skal for egen regning etablere pumpeanlæg til pumpning af spildevand og evt. regnvand til skel.

 

Afvanding af kældre
Ejendomme med kælder kan tilslutte gulvafløb i kælder til Sønderborg Forsynings ledninger for spildevand, enten ved gravitation eller ved pumpning på privat foranledning.

Sønderborg Forsyning har intet ansvar for oversvømmelse af kældre i forbindelse med nedbør, overbelastninger  eller ‘propper’ i ledningsnettet. Kloakker der afleder regnvand, vil til tider blive overbelastede og med mindre grundejere selv sørger for højvandslukker eller oppumpningsanlæg, vil kældre derfor til tider blive oversvømmede.

 

Ansvar i forhold til terræn
(stue og kælder) Sønderborg Forsyning og borgerens ansvarsområder er illustreret på tegningen her.
Fælles private afløbsanlæg