Kloakdæksel

Tømningsordning

Tømning af septiktank

TilkørselsforholdPå ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, og hvorfra der afledes spildevand, skal spildevandet som minimum passere gennem en hustank (septiktank, trixtank eller lignende).
Disse ejendomme er omfattet af Sønderborg Forsynings tømningsordning, som økonomisk skal hvile i sig selv.
Alt spildevand skal passere tanken. Tømning af tanke, der er omfattet af tømningsordningen, sker én gang årligt.
Der anvendes en såkaldt KSA-teknik (Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg). Tanken tømmes helt og genfyldes med vand, hvorfra slammet er fjernet. Slammet køres til etafvandingsanlæg, hvorfra det enten udspredes på landbrugsjord eller køres til forbrænding.

Tankene skal være ført op i terræn og frilagt. Tanken skal være anbragt på et for afhentning let tilgængeligt sted med fri adgang og i umiddelbar nærhed af bebyggelsen. Grundejeren er forpligtet til at holde pladsen omkring tanken i ryddelig stand, således at tømningen kan foregå uhindret. Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til tanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med lastbilen indtil en afstand af 60 m. fra tanken. Beplantningen langs vejarealer skal beskæres, så der er fri passage, som vist på figuren herover. Grundejeren er forpligtet til at sørge for at: – der er fri adgang til tanken – dækslet er ført til terræn – dækslet ikke vejer over 50 kg.

Når entreprenøren har været for at tømme tanken, modtager grundejeren en tømningsattest, hvor det fremgår, hvornår tanken er tømt og om tanken fungerer tilfredsstillende. Har det derimod ikke været muligt at tømme tanken, vil dette ligeledes fremgå af tømningsattesten. I så fald vil ejendommen blive besøgt igen, og der vil blive opkrævet et ekstra gebyr. Hvis der i øvrigt er forhold, som skal bringes i orden (for eksempel knækkede T-rør i septiktanken), vil det også fremgå af tømningsattesten. Hvis en ejendom bliver tilsluttet den offentlige kloak, er ejendommens ejer forpligtet til at nedlægge tanken. Tanktømning i forbindelse med nedlægning af tanken, kaldes sluttømning. For at sluttømning kan være udgiftsneutral for ejeren, skal den være bestilt ved og udført af Sønderborg Forsyning.

Hvem tømmer?
Det er firmaet Simon Moos der tømmer septiktankene. Grundejeren modtager en SMS fra Simon Moos Entrepriser en uges tid inden tømningen af septiktankene foretages, således at tankdækslet kan være frit tilgængeligt. Tømningen af septiktankene i de forskellige distrikter sker jævnt fordelt over hele året bortset fra skolernes sommerferie

Andet

Flytteaflæsning

Ejer- eller lejerskifte

Bemærk: ved lejebolig skal udlejer udfylde vandaflæsning.

EjerskifteLejerskifte

Forbrugssted


Ejer eller udlejer


Overdragelsesdato *


Måleraflæsning


Fraflytter - ny adresse til flytteafregning


Tilflytter


Til beregning af kommende forbrug


Eventuelle bemærkninger

* påkrævede felter

Oversvømmelse eller vand i kælderen

Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene. Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særlig udsat for at få kloakvand i kælderen, når det regner meget kraftigt.

Min kælder står under vand – hvad gør jeg nu? 
Har du fået oversvømmelse i din kælder, skal du hurtigst muligt kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse dig om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. Dit forsikringsselskab kan også fortælle, hvad du derudover skal gøre – f.eks. tage billeder.

I Sønderborg Forsyning kan vi desværre ikke hjælpe dig, hvis du har fået vand i kælderen – men vi vil meget gerne høre om en evt. oversvømmelse. På den måde kan vi nemlig tage oversvømmelsen af din kælder med i vores beregninger, når vi planlægger forbedringer af kloaknettet og således også forbedre forholdene i dit område. Du kan give os besked om din kælderoversvømmelse på telefon 8843 5300 eller mail: info@sonfor.dk – husk at opgive din adresse.

Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?
Hvis du gerne vil undgå fremtidige oversvømmelser, er det en god idé at kontakte en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig til, hvordan problemerne kan løses. Det vil også være kloakmesteren, der udfører arbejdet.

Du vil normalt kunne forhindre kælderoversvømmelser ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?
Hvis vandet i din kælder er klart/rent, kan det være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, et utæt kældergulv eller en utæt tagnedløbsbrønd uden for huset. Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset, i stedet for væk fra huset. Uanset hvad bør du kontakte en autoriseret kloakmester.

Kan Sønderborg Forsyning ikke hjælpe mig?
Desværre kan vi ikke umiddelbart hjælpe dig, hvis din kælder står under vand – det er og bliver dit forsikringsselskab, der skal hjælpe dig i den situation. Det er vores ansvar for at fjerne dit spildevand i huset fra stueplan og op – du har selv ansvaret for at aflede spildevand fra kælderen. Det er derfor dit ansvar at sikre din kælder mod oversvømmelser.

I Sønderborg Forsyning er vi ansvarlige for, at det offentlige kloaksystem er i orden – og det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel på din og andres ejendom. Vi gør naturligvis alt, vi kan, for at sikre en effektiv afledning af regn- og spildevand. Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre systemet, så det kan klare endda meget store vandmængder. Men vi er desværre ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Ansøg om bimåler

Ansøgning om bimåler (pdf til print)

Ansøg om refusion efter vandbrud
Ansøgning om kloakstik til spildevand og regnvand

Anmodning om

SpildevandsstikRegn- og spildevandsstik


Ejendomsadresse

ByzoneLandzone


Bebyggelse

ErhvervPrivat boligAndet


Kontaktperson

* påkrævede felter


Ejeroplysninger

(udfyldes hvis forskellig fra kontaktperson)


Vedhæftede dokumenter og tegninger


Hvis du vil klage

Hvis du mener, at vi har behandlet dig forkert, er du altid meget velkommen til at kontakte Kundeservice. Her vil vi forsøge at udrede problematikken – hvad end det kan gøres over en mail, telefon eller et fysisk møde.

Kundeservice træffes på tlf. 88 43 53 00 eller info@sonfor.dk

Siden den 1.oktober 2015 har du som vand- eller spildevandskunde kunnet klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I første omgang forsøger man at løse tvisten i en mediationsfase. Dvs. styrelsen søger en løsning, som begge parter kan leve med, men som ikke nødvendigvis er juridisk korrekt. Er dette ikke muligt, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.