CSR

I Sønderborg Forsyning vil vi være kendt for at sætte dagsordenen på forsyningsområderne – og derigennem påvirke samfundet positivt.

CSR politik for Sønderborg Forsyning

Sønderborg Forsyning er et 100% kommunalt ejet aktieselskabskoncern, dannet med udgangspunkt i Vandsektorloven i 2009. Sønderborg Forsyning koncernen består af et holdingselskab og ni driftsselskaber.

I Sønderborg Forsyning er det vores hovedopgave at forsyne vores kunder i Sønderborg Kommune med friskt drikkevand, bortlede og rense spildevand, bortskaffe restaffald og genanvendelige materialer samt forsyne Nordals med fjernvarme.

Vores vision er, at Sønderborg Forsyning vil være det mest velfungerende forsyningsselskab inden for vand, varme, spildevand og affald.

Vores handlinger skal være styret af vores værdier og løbende understøtte visionen for Sønderborg Kommune.

Vores værdier er, at vi er Ansvarlige, Serviceorienterede og Dynamiske – og at vi har Fælles mål, Fællesskab og Kreative, Engagerede medarbejdere.

Vores CSR-politik afspejler vores vedvarende fokus på ansvar, service og dynamik.
Vi har valgt at arbejde med følgende fokusområder:

 • Virksomhedsdrift og ledelse
 • Miljø, naturbeskyttelse og klima
 • Sikkerhed, sundhed og trivsel
 • Kommunikation og dialog

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere, entreprenører, konsulenter og leverandører vil indgå i en konstruktiv dialog og samarbejde for til stadighed at forbedre medarbejdernes vilkår samt, at de bidrager til en bæredygtig proces til gavn for eftertiden.

Virksomhed og ledelse

Sønderborg Forsynings identitet findes i en faglig og professionel integritet, respekten for det enkelte menneske og et konstant fokus på forbedring af planlægning, anlæg og drift af vand-, spildevand-, affald- og varmeinfrastruktur i Sønderborg Kommune. Dette sker gennem økonomisk, social og miljømæssig ansvarlighed, rettidig omhu, risikostyring samt moderne ledelsessystemer og styringsværktøjer.

Det betyder, at vi i Sønderborg Forsyning:

 • Handler med troværdighed og integritet over for ansatte, entreprenører og leverandører.
 • Støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sørger for at sikre, at selskabet ikke medvirker til krænkelse af disse.
 • Tager afstand fra alle former for korruption, herunder svindel, bestikkelse og afpresning, ligesom selskabet gennem sin virksomhedspraksis bidrager til at undgå enhver form for sådanne aktiviteter.
 • Ikke tolerer forskelsbehandling eller chikane af medarbejdere på baggrund af alder, handicap, etnisk oprindelse, køn, race, politisk overbevisning, religion eller seksuel orientering.
 • Betragter mangfoldighed som et aktiv og anerkender, at professionalisme kan udtrykkes på mange måder.
 • Vil tydeliggøre, at koncernen ønsker at samarbejde med entreprenører, der ligeledes udviser ansvarlighed og integritet.
 • Vil etablere de fornødne værktøjer til relevant monitorering auditering af arbejdets udførsel og af entreprenørerne.

I Sønderborg Forsyning vil vi gennem vores daglige arbejde udvise ansvarlig og engageret ledelse. Koncernen forventer ligeledes kun at samarbejde med entreprenører og leverandører, der også er ansvarlige og har integritet.

Miljø, naturbeskyttelse og klima

I Sønderborg Forsyning bygger vores holdning til klima- og miljøansvar på koncernens grundlæggende mål om at sikre nuværende og kommende generationer rent og bæredygtigt miljø.

I Sønderborg Forsyning vil vi derfor:

 • Søge at forebygge eller i det mindste reducere klima- og miljøpåvirkninger ved at integrere miljøhensyn i den daglige planlægning, anlæg og drift.
 • Indføre klima- og miljøvenlige foranstaltninger og teknologier i det omfang, det er teknisk muligt og virksomhedsøkonomisk rimeligt.
 • Arbejde aktivt med naturbeskyttelse og herunder blandt andet stræbe efter at sikre, at søer, vandløb og grundvand ikke lider miljøskade.
 • Sikrer, at alle relevante natur- og miljøforhold tages i betragtning ved planlægning, anlæg og drift, så negative påvirkninger kan reduceres mest muligt eller helt undgås.
 • Kræve, at entreprenører og leverandører indgår i en løbende dialog med Sønderborg Forsyning om relevante miljøspørgsmål.

Sikkerhed, sundhed og trivsel

I Sønderborg Forsyning ønsker vi at skabe de bedste rammer for sikkerheden og for de medarbejdere, der deltager i planlægningen, anlæg og drift med henblik på at undgå ulykker og dårligt helbred.

I Sønderborg Forsyning vil vi derfor:

 • Anvende ledelsessystemer, så arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel kan dokumenteres.
 • Have de fornødne styringsredskaber, så konstaterede negative tendenser hurtigt kan korrigeres – og konstaterede positive tendenser kan videreføres i hele organisationen.
 • Inkludere medarbejdernes trivsel som en vigtig faktor i sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet.
 • Sikre gode løn- og arbejdsvilkår samt følge den nationale lovgivning og overholde regler i forhold til maksimal arbejdstid, ret til ferie, arbejdsmiljø, foreningsfrihed og kollektiv forhandling.
 • Efterleve internationale konventioner og ikke acceptere nogen former for diskrimination, børne- eller tvangsarbejde.

Kommunikation og dialog

I Sønderborg Forsyning vil vi udøve vores samfundsansvar i tæt samarbejde med kunder, entreprenører, konsulenter og leverandører –  og vi forlanger, at etik, ansvarlige handlinger og værdier demonstreres i den daglige drift.

I Sønderborg Forsyning vil vi derfor:

 • Sørge for den bedst mulige information om vores opgaver og deres konsekvenser gennem løbende rapportering og en ærlig og rettidig kommunikation.
 • Anerkende vores sociale ansvar for uddannelse af unge mennesker og derfor stille krav om lærlingepladser og anden uddannelse i entreprenør- og leverandørkontrakterne.
 • Ikke acceptere social dumping i nogen dele af koncernens opgaver.
 • Engagere os aktivt i det lokale erhvervslivs arbejde med at forbedre sig bedst muligt.
 • Holde lokalsamfundet og de, der berøres af vores anlægsopgaver, informeret og lytte til deres eventuelle bekymringer.
 • Invitere til fordomsfri dialog baseret på principper om nøjagtighed, rettidighed, gensidig respekt, proaktivitet, åbenhed og gennemsigtighed.
 • Indgå i en åben dialog med omverdenen om vores klima- og miljøpåvirkninger.
Vores indsats skal medvirke til at sikre nuværende og kommende generationer rent og bæredygtigt miljø.