Et nyt højteknologisk renseanlæg

Det nye renseanlæg vil leve op til fremtidens stadigt stigende krav til bæredygtig rensning af spildevand

Ét højteknologisk renseanlæg i stedet for fire

I stedet for at gennemføre omfattende renoveringer af de fire ældre renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg er det besluttet at opføre ét højteknologisk renseanlæg. En omfattende undersøgelse af forskellige scenarier har vist, at det både økonomisk og renseteknisk er mest attraktivt.

Det nye renseanlæg vil ikke bare leve op til fremtidens stadigt skærpede krav til udledning – det vil vende op og ned på vores måde at tænke bæredygtig rensning af spildevand. Renseanlægget vil være et ressourceanlæg.

Når vi bygger et nyt, centralt renseanlæg, kan vi udlede meget mindre i farvandene omkring os og derved leve op til de skærpede krav for udledning. Og økonomisk er det et bedre alternativ, da vi sparer ressourcer på driften af kun ét anlæg frem for fire, og samtidigt sparer ressourcer på vedligeholdelse og renovering i fremtiden ved kun at have ét anlæg frem for fire.

De fire renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark samt Sønderborg bliver på sigt nedlagt, og spildevandet ført til det nye renseanlæg. Der er i øjeblikket ikke planer om at nedlægge Hummelvig Renseanlæg.

Beslutningsprocessen

Du kan læse mere om processen og se aktuelle dokumenter på Sønderborg Kommunes hjemmeside. 

Spørgsmål om det nye centralrenseanlæg

Hvor skal centralrenseanlægget placeres?

Det er planen at opføre det nye centralrenseanlæg ved Kær Vestermark, nord for Sønderborg. Placeringen er nøje udvalgt under hensyntagen til en lang række faktorer, bl.a. afstand til bebyggelse og naturområder, jordbundsforhold, robusthed af recipient til det rensede spildevand, og mulighed for afsætning af varme.

60% af spildevandet i Sønderborg Kommune kommer fra Sønderborg by. Derfor har det været nødvendigt at finde en placering tæt på byen, hvor anlægget generer mindst muligt, og der er placeringen i industriområdet ved Kær Vestermark ideel. 

Bliver det synligt i landskabet?

Renseanlægget kommer ikke til at have høje bygninger og der placeres en jordvold om anlægget, så det ikke bliver synligt i landskabet. I baggrunden af billedet ses kraftvarmeværket, som ligger ved siden af det nye renseanlæg. 

Hvordan vil centralrenseanlægget fungere?

Et nyt centralt renseanlæg vil være et såkaldt aktivt slamanlæg – en særdeles velafprøvet teknologi til rensning af spildevand. På et sådan anlæg bliver spildevandet renset både mekanisk, biologisk og kemisk.

Renseanlægget vil blive bygget med de nyeste teknikker, hvor både indløbsbygningen og sandfanget bliver overdækket og forsynet med udsugning. Udsugningsluften bliver renset for ildelugtende stoffer, inden den bliver udledt.

Centralrenseanlægget skal ifølge planen modtage spildevand fra både husholdninger og virksomheder i mængder, der svarer til spildevandet fra 84.000 personer. Anlægget vil imidlertid blive dimensioneret, så det kan modtage spildevand fra 100.000 personer – dvs. at det vil have en reservekapacitet på ca. 20 %.

I forbindelse med rensningen af spildevandet vil der blive produceret slam, som vil kunne anvendes i produktionen af biogas. Biogassen vil blive afbrændt i en gasmotor og på den måde producere elektricitet og varme.

Det nye renseanlæg vil overordnet bestå af:

  • Indløbspumpestation og ristebygværk
  • Sand- og fedtfang
  • Udtag af primærslam
  • Procestanke til biologisk rensning af spildevandet
  • Efterklaringstanke
  • Rådnetank til biogasproduktion fra spildevandsslam
  • Gasklokke, gasmotor og kedelanlæg
  • Slamafvandingsudstyr
  • Rejektvandsrensning fra slamafvanding
  • Mandskabsbygning

Til styring af anlægget vil der blive installeret et SRO-anlæg, der er koblet til en række sensorer, som sikrer, at spildevandet bliver renset på den mest effektive måde.

Udgør renseanlægget en smitterisiko?

Fuglene vil udgøre den største smitterisko, hvis de kom i kontakt med spildevandet på rensanlægget, men spildevandsbassinerne bliver overdækket med net, som vil holde fugle væk fra spildevandet.

Vil der være støjgener?

Placeringen i industriområdet ved Kær Vestermark gør, at der ikke vil være støjgener for umiddelbart omkringliggende boliger

Vil der være lugtgener?

Lugtgenerne fra det nye renseanlæg vil være minimale. Placeringen i industriområdet ved Kær Vestermark gør, at der ikke er umiddelbart omkringliggende boliger, hvor lugtgener vil være et generelt problem. Vejrforhold og vindretning kan påvirke forholdet.