Opførelse af et nyt centralrenseanlæg

 

Sønderborg Forsynings renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg vil i de kommende år skulle gennemgå omfattende renoveringer. En omfattende undersøgelse af forskellige scenarier for en evt. renovering har imidlertid vist, at det både økonomisk og renseteknisk vil være mere attraktivt i stedet at centralisere rensningen af spildevand i Sønderborg Kommune. Yderligere undersøgelser har derudover vist, at den bedste løsning vil være at opføre et helt nyt anlæg til formålet – i stedet for at udbygge det nuværende Sønderborg Renseanlæg.

Derfor planlægger Sønderborg Forsyning nu at nedlægge de fire renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark samt Sønderborg og i stedet bygge et nyt, fælles renseanlæg ved Kær Vestermark, nord for Sønderborg.

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Sønderborg Forsyning udarbejdet et idéoplæg, der er første fase i en lang række aktiviteter, inden et nyt renseanlæg vil kunne opføres. Se idéoplægget her.

 

Idéoplægget var i offentlig høring fra den 25. april 2018 til den 23. maj 2018. Da høringsfasen er afsluttet, vil de ideer og forslag, du og andre måtte have indsendt, blive vurderet og brugt til at udarbejde et samlet forslag til en kommende lokalplan, kommuneplantilæg, spildevandstillæg samt miljørapport.

 

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål vedrørende renseanlægget, kan du kontakte Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Anne-Mette Kildegård Andersen, på telefon: 8872 5809 eller mail aann@sonderborg.dk.

Har du spørgsmål vedrørende ledningerne på søterritoriet, kan du kontakte Kystdirektoratet: Lotte Beck Olsen på telefon 9133 8432 eller mail lbo@kyst.dk.

Sådan vil et nyt centralt rensanlæg fungere

Et nyt centralt renseanlægget vil være et såkaldt aktiv slamanlæg – en særdeles velafprøvet teknologi til rensning af spildevand. På et sådan anlæg bliver spildevandet renset både mekanisk, biologisk og kemisk.

Renseanlægget vil blive bygget med de nyeste teknikker, hvor både indløbsbygningen og sandfanget bliver overdækket og forsynet med udsugning. Udsugningsluften bliver renset for ildelugtende stoffer, inden den bliver udledt.

Centralrenseanlægget skal ifølge planen modtage spildevand fra både husholdninger og virksomheder i mængder, der svarer til spildevandet fra 84.000 personer. Anlægget vil imidlertid blive dimensioneret, så det kan modtage spildevand fra 100.000 personer – dvs. at det vil have en reservekapacitet på ca. 20 %.

I forbindelse med rensningen af spildevandet vil der blive produceret slam, som vil kunne anvendes i produktionen af biogas. Biogassen vil blive afbrændt i en gasmotor og på den måde producere elektricitet og varme.

Det nye renseanlægget vil overordnet bestå af:

 • Indløbspumpestation og ristebygværk
 • Sand- og fedtfang
 • Udtag af primærslam
 • Procestanke til biologisk rensning af spildevandet
 • Efterklaringstanke
 • Rådnetank til biogasproduktion fra spildevandsslam
 • Gasklokke, gasmotor og kedelanlæg
 • Slamafvandingsudstyr
 • Rejektvandsrensning fra slamafvanding
 • Mandskabsbygning

Til styring af anlægget vil der blive installeret et SRO-anlæg, der er koblet til en række sensorer, som sikrer, at spildevandet bliver renset på den mest effektive måde.

Placeringen af centralrenseanlægget

Det er planen at opføre det nye centralrenseanlæg ved Vestermark, nord for Sønderborg. Placeringen er nøje udvalgt under hensyntagen til en lang række faktorer, bl.a. afstand til bebyggelse og naturområder, jordbundsforhold, robusthed af recipient til det rensede spildevand, mulighed for afsætning af varme og evt. synergier med kraftvarmeværket.

Det videre forløb

Opførelsen af et nyt renseanlæg er omfattet af miljøvurderingslovens § 15. Det betyder, at der skal udarbejdes en miljøvurdering med Kystdirektoratet som myndighed for anlæg på søterritoriet og Sønderborg Kommune som myndighed for anlæg på landjorden.

En miljøvurdering af et konkret projekt er en proces, der består af udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, høringer af offentligheden og berørte myndigheder, og der er krav om tilladelse. Da der også skal foretages miljøvurdering af planerne med dertilhørende miljørapport, bliver miljøvurderingerne samlet i en miljørapport.

I forbindelse med udarbejdelsen af miljørapporten kommer hele projektet til at gennemgå en nærmere undersøgelse, der skal vurdere og beskrive, hvordan det kommende renseanlæg vil påvirke miljøet.

Miljørapporten skal, sammen med de relevante ideer og forslag fra idéfasen, belyse en række spørgsmål:

 • Vil anlægget påvirke naboer i forhold til trafik samt støj- og lugtmæssigt?
 • Vil anlægget påvirke oplevelsen af landskabet i nærområdet?
 • Vil anlægget påvirke recipienten?
 • Vil anlægget påvirke nærliggende naturområder?
 • Vil havledningerne påvirke Natura 2000-områder og bilag IV arter?
 • Vil anlægget påvirke grundvand og overfladevand?
 • Hvordan håndteres risiko for eventuelle uheld på anlægget?

 

Når miljørapporten og planforslaget er klar, er det muligt at komme med bemærkninger i en 8 ugers høringsperiode. Alle de indkomne bemærkninger vil indgå i Byrådets endelige behandling af kommuneplantillæg, lokalplan og spildevandstillæg. De indkomne bemærkninger til miljørapporten vil samtidig indgå i Kystdirektoratets endelig behandling af sagen.

Hvis Sønderborg Kommune godkender etablering af renseanlægget ved Vestermark, vil renseanlægget forventeligt blive etableret i perioden medio 2021 – ultimo 2024, og sat i drift herefter.