Nyt centralrenseanlæg

Sønderborg Forsynings renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg vil i de kommende år skulle renoveres.

Ét renseanlæg i stedet for fire

Sønderborg Forsynings renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg vil i de kommende år skulle gennemgå omfattende renoveringer

En omfattende undersøgelse af forskellige scenarier for en evt. renovering har imidlertid vist, at det både økonomisk og renseteknisk vil være mest attraktivt at centralisere rensningen af spildevand i Sønderborg Kommune ét sted. Yderligere undersøgelser har derudover vist, at den bedste løsning vil være at opføre et helt nyt anlæg til formålet.

Derfor planlægger Sønderborg Forsyning nu at nedlægge de fire renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark samt Sønderborg og i stedet bygge et nyt, fælles renseanlæg ved Kær Vestermark, nord for Sønderborg.

Sønderborg Kommune har i samarbejde med Sønderborg Forsyning udarbejdet et idéoplæg, der er første fase i en lang række aktiviteter, inden et nyt renseanlæg vil kunne opføres.

Idéoplæg centralrenseanlæg ved Vestermark

Idéoplægget var i offentlig høring fra den 25. april 2018 til den 23. maj 2018.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål vedrørende renseanlægget, kan du kontakte Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Anne-Mette Kildegård Andersen, på telefon: 8872 5809 eller mail aann@sonderborg.dk

Har du spørgsmål vedrørende ledningerne på søterritoriet, kan du kontakte Kystdirektoratet: Lotte Beck Olsen på telefon 9133 8432 eller mail lbo@kyst.dk

Placeringen af centralrenseanlægget

Det er planen at opføre det nye centralrenseanlæg ved Vestermark, nord for Sønderborg. Placeringen er nøje udvalgt under hensyntagen til en lang række faktorer, bl.a. afstand til bebyggelse og naturområder, jordbundsforhold, robusthed af recipient til det rensede spildevand, mulighed for afsætning af varme og evt. synergier med kraftvarmeværket.

Sådan vil et nyt centralt rensanlæg fungere

Et nyt centralt renseanlæg vil være et såkaldt aktivt slamanlæg – en særdeles velafprøvet teknologi til rensning af spildevand. På et sådan anlæg bliver spildevandet renset både mekanisk, biologisk og kemisk.

Renseanlægget vil blive bygget med de nyeste teknikker, hvor både indløbsbygningen og sandfanget bliver overdækket og forsynet med udsugning. Udsugningsluften bliver renset for ildelugtende stoffer, inden den bliver udledt.

Centralrenseanlægget skal ifølge planen modtage spildevand fra både husholdninger og virksomheder i mængder, der svarer til spildevandet fra 84.000 personer. Anlægget vil imidlertid blive dimensioneret, så det kan modtage spildevand fra 100.000 personer – dvs. at det vil have en reservekapacitet på ca. 20 %.

I forbindelse med rensningen af spildevandet vil der blive produceret slam, som vil kunne anvendes i produktionen af biogas. Biogassen vil blive afbrændt i en gasmotor og på den måde producere elektricitet og varme.

Det nye renseanlæg vil overordnet bestå af:

  • Indløbspumpestation og ristebygværk
  • Sand- og fedtfang
  • Udtag af primærslam
  • Procestanke til biologisk rensning af spildevandet
  • Efterklaringstanke
  • Rådnetank til biogasproduktion fra spildevandsslam
  • Gasklokke, gasmotor og kedelanlæg
  • Slamafvandingsudstyr
  • Rejektvandsrensning fra slamafvanding
  • Mandskabsbygning

Til styring af anlægget vil der blive installeret et SRO-anlæg, der er koblet til en række sensorer, som sikrer, at spildevandet bliver renset på den mest effektive måde.