Adgangsforhold

Som grundejer skal du sørge for, at skraldemanden nemt kan tømme dine beholdere til dagrenovation og genbrug.
Det er dit ansvar, at adgangsforholdene er i orden.

Kan du ikke overholde kravene til adgangsforholdene, skal du i stedet sætte din beholder ud til vejen inden kl. 6.00 den dag, den bliver tømt.

 

På selve grunden skal din adgangsvej overholde følgende:
 • Adgangsvejen skal være jævn med fast underlag som f.eks. asfalt, beton, fliser eller lignende – grus og skærver er ikke fast underlag.
 • Der skal være fri passage helt hen til beholderne – ingen cykler, barnevogne eller andre forhindringer.
 • Adgangsvejen skal være ca. 1 m bred, så skraldemanden kan køre med beholderne.
 • Trapper skal være udstyret med køreramper.
 • Stigningen på adgangsvejen skal være mindre en 10 cm pr. meter (1:10). Dog accepteres en større stigning på op til 14 cm pr. meter (1:7) ved kortere strækninger.
 • Låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv og må ikke være låst på tømningsdagen.
 • Adgangsvejen skal være vedligeholdt og ryddet for sne og is samt gruset på samme måde, som det er påbudt for fortove.
 • Sidst men ikke mindst skal gribehåndtaget og hjul på beholderen vende ud mod skraldemanden på tømningsdagen -altså væk fra husmur, stakit eller lign.

 

Standpladsen til beholder og stativ skal:
 • Være placeret så tæt på offentlig vej som muligt.
 • Have en frihøjde på mindst 2,2 meter. Dette gælder også adgangsvejen.
 • Have et fast underlag af f.eks. fliser. Dette gælder også i sommerhusområder.
 • Der skal være plads omkring stativ/beholder, så skraldemanden kan skifte sækken eller manøvrere rundt med beholderen. Stativets låg skal kunne stå åbent, imens sækken skiftes.

 

På adgangsvejen hen til huset, sommerhuset eller landejendommen gælder:
 • Træer og buske skal klippes/beskæres, så de ikke er til gene for skraldebilen.
 • Kørevejen skal være jævn og som minimum have et frirum på 4 meter i bredden og 4 meter i højden. Den kørefaste del i midten af vejen skal minimum være 2,8 meter bred.
 • For enden af kørevejen skal der være mulighed for at vende med skraldebilen. Der må ikke stå biler, der kan spærre vejen. Ved landejendomme bør der være en vendeplads på minimum 15 x 15 meter.
 • Om vinteren skal eventuelle snevolde ved kantstenen være ryddet.

 

Adgangsforhold som pdf: